NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Poslední volné kapacity pro rok 2020!

Kontakt: paní Vlasta Vítová

tel.: +420 608 672 909

Proč hovoříme o náhradním plnění

O náhradním plnění hovoříme v souvislosti s ust. § 81 zákona o zaměstnanosti, který stanovuje, že každý zaměstnavatel, který zaměstnává více jak 25 zaměstnanců, musí z celkového počtu svých zaměstnanců zaměstnat 4% zaměstnanců se zdravotním postižením.Tento povinný podíl může plnit třemi způsoby:

1/ zaměstnáváním osob se zdravotním postižením v pracovním poměru,

2/ odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými Úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele (§ 78), nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám,

Od 1.1.2018 neplatí ustanovení zákona 
od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech, kteří jsou osobami se zdravotním postižením,

3/ odvodem do státního rozpočtu,

nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech 1) až 3).

V uvedeném příkladu budeme vycházet z čísel známých pro rok 2017, důvodem je skutečnost, že údaje pro rok 2018, na základě nichž je každý zaměstnavatel povinen oznámit plnění povinného podílu, budou ČSÚ vyhlášeny pro rok 2018 v prosinci 2018.

Pro společnost, která měla v roce 2017 celkový počet 420 zaměstnanců, činila povinnost plnit povinný podíl ve výši 16,80 zaměstnanců se ZP (4% z 420 = 16,80).

Pokud tuto povinnost zaměstnavatel neplnil zaměstnáváním nebo tzv. náhradním plněním, musel do 15.2.2018 zaplatit na účet státního rozpočtu 2,5 násobek průměrné mzdy , která pro rok 2017 byla vyhlášena ve výši 28 761,-Kč, tj. musel odvést do SR částku 1 207 962,- Kč (2,5x28 761x16,80).

Jestliže zaměstnavatel, u kterého povinný podíl činí 16,80 osob se ZP, zaměstnával v roce 2017 např. jen 3,50 zaměstnanců se ZP, potom byl povinen v případě, že nevyužil možnosti pod písm. 2, tj. možnosti tzv. náhradního plnění, odvést do státního rozpočtu částku 2,5x28 761x(16,80-3,50), tj. 956 303,25 Kč. V případě, že však v průběhu roku 2017 využil možnosti tzv. náhradního plnění a odebral od zaměstnavatele zaměstnávajícího více jak 50 % zaměstnanců se ZP pracujících na CHPM (novelou zákona změna pro rok 2018 : odběr od zaměstnavatele, se kterým Úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele dle § 78) z celkového počtu svých zaměstnanců výrobky ( zboží ) nebo služby v celkové hodnotě cca 600 000,- Kč bez DPH, ušetřil 214 269,45 Kč, neboť tzv. náhradním plněním, resp. nákupem zboží v hodnotě 600 000,- Kč bez DPH zaměstnal 2,98 osob se ZP.

V případě, že by zaměstnavatel splnit povinný podíl (16,80 osob se ZP), zaměstnáváním 3,50 osob a odběrem výrobků a služeb 13,30 osob, potom by fakturace za odběr zboží nebo služeb v roce 2017 musela činit 2 677 649,10 Kč bez DPH (7 x 28761 x 13,30).

Jestliže tedy naše vzorová společnost za rok 2017 plnila zákonem stanovenou podmínku = povinný podíl kombinací bodu 1 a 2 tj. v roce 2017 zaměstnávala 3,50 osob se ZP v pracovním poměru a za 13,30 osob se ZP odebrala výrobky nebo služby od dodavatele, který byl zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50 % osob se ZP na CHPM z celkového počtu svých zaměstnanců, dosáhla tím faktické úspory ve výši 956 303,25 Kč.

Co je potřeba vědět o náhradním plnění

1. a) Každý zaměstnavatel, zaměstnávající více jak 25 zaměstnanců je povinen z tohoto počtu zaměstnat 4% OZP, tj. povinný podíl z 25 zaměstnanců = 1 osoba

b)existují tři možnosti, jak povinný podíl splnit :

1/ vlastním zaměstnáváním osob se ZP ( minimální náklad : 12 x min. mzda (r. 2018 = 12 200 + 0,34% odvod zaměstnavatele činí zhruba náklad ve výši 176 880,- Kč).

2/ formou tzv. náhradního plnění, tj. odběrem výrobků ( zboží) a služeb od zaměstnavatele, který z celkového počtu svých zaměstnanců zaměstnává více jak 50 % zaměstnanců se ZP na CHPM, ( sedminásobek průměrné mzdy : 7 x 27000 = 196 176,- Kč,

3/ odvodem do státního rozpočtu 2,5 násobek prům. mzdy ( 2,5x 28 761 = 71 902,50 Kč)

Je-li plnění povinného podílu v případě, že není využit způsob zaměstnáním osoby se ZP v pracovním poměru, plněn způsobem tzv. náhradního plnění, ušetří odběratel výrobků a služeb za 1,00 nezaměstnaného zaměstnance se ZP v pracovním poměru částku 71 903,- Kč a ještě pořídí nákup potřebných výrobků a služeb za nižší cenu než od dodavatele, který osoby se ZP nezaměstnává, tj. ušetřením částky 71 902,50 Kč, kterou by musel odvést do státního rozpočtu se mu cena nakupovaného zboží zlevní, tj. cena od zaměstnavatele, se kterým Úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce zaměstnávajícího více než 50% zaměstnanců se ZP na CHPM) vyjde nižší než od dodavatele, který podmínku pro náhradní plnění nesplňuje, tj. není uznán Úřadem práce za zaměstnavatele na chráněném trhu práce).

1. c) Odběr výrobků nebo služby formou náhradního plnění za jednoho nezaměstnaného OZP pro rok 2017 činil 201 327,-Kč

d)

S ohledem na zákonem stanovený výpočet limitu pro poskytování tzv. náhradního plnění, má každý zaměstnavatel, který splňuje podmínku pro poskytování náhradního plnění omezenou kapacitu pro poskytnutí, důvodem je limit, jehož výpočet je stanoven v ust. § 81. Skutečnost, že každý zaměstnavatel, se kterým uzavřel Úřad práce dohodu o uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce, respektive, že je dodavatelem tzv. náhradního plnění, je možno ověřit na portále MPSV v seznamu zaměstnavatelů náhradního plnění.

1. e) Zvýšená evidence poskytnutých plnění ve fakturách mezi dodavatelem a odběratelem pro budoucí potřeby kontroly pracovníků nejen Inspektorátu práce, ale i Úřadů práce při kontrole hlášení plnění povinného podílu.

Co by měli naši milí budoucí zákazníci vědět?

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením je jedním z programů vlády. Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením existovala již před ekonomickou reformou a to formou vyhlášky. Od roku 2004 je uzákoněna v ust. §81 zákona o zaměstnanosti. Tato povinnost byla zavedena jako nástroj pro pomoc organizacím, které zaměstnávaly osoby s handicapem, tj. účelem bylo udržet zaběhlou praxi, že zadavatelé výrobních programů nebo odběratelé výrobků a služeb, budou nadále spolupracovat s organizacemi zaměstnávajícími naše spoluobčany s handicapem, aby se tito mohli nejen zapojit do pracovního procesu a získat tak dovednosti a zkušenosti pracovního charakteru s ohledem na svůj handicap, ale i získané zkušenosti a dovednosti uplatnit na trhu práce i u zaměstnavatelů, kteří nesplňují podmínku zaměstnávání více jak 50% zaměstnanců se ZP na CHPM z celkového počtu zaměstnanců, resp. od 1.1.2018 nesplňují podmínku zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Osoby s handicapem nelze chápat jako osoby práce neschopné, je nutno jim vytvářet podmínky pro jejich uplatnění a právě ust. § 81 zákona o zaměstnanosti je jedna z možností, jak našim spoluobčanům, kteří z důvodu svého handicapu mají vyšší nemocnost, nízkou výkonnost a mohou mít i nižší kvalifikaci, což se odráží v produktivitě práce (nedosahují vysoké produktivity práce a mají nízkou kvalifikaci a tím i výkonnost), se mohli začlenit do pracovního procesu. Rádi bychom do budoucna změnili využívání náhradního plnění jako smysluplnou činnost, která přinese pro obě strany užitek. Když si od nás formou náhradního plnění odeberete výrobky nebo služby, naši handicapovaní zaměstnanci budou mít práci a my dohlédneme, aby byla kvalitní se zaměřením na detaily a cenu. Chceme být spolehlivým obchodním partnerem k vaší spokojenosti a rozvíjet vzájemnou spolupráci. Pomozte nám při rehabilitaci a začleňování osob se zdravotním postižením, nikdo z nás neví, kdy tuto pomoc může potřebovat sám.

My, zaměstnavatelé zdravotně postižených, jsme dodavatelé výrobků nebo služeb jako každý jiný. Nejsme žádnými chráněnými dílnami nebo chráněnými pracovišti, jsme pouze zaměstnavateli, kteří se zaměřují na pomoc zdravotně postiženým spoluobčanům zapojit se do pracovního procesu, tj. zaměstnavatelé, kteří pomáhají lidem s handicapem uplatnit se na trhu práce, získat více zkušeností a dovedností pro začlenění na volném trhu práce. Jsme společnosti, kde si chtějí pracovití invalidní spoluobčané vydělat peníze jako každý z nás. Jediný rozdíl je v tom, že soustředěním většího počtu zaměstnanců s handicapem nemůžeme konkurovat na trhu práce, neboť produktivita práce zaměstnanců se zdravotním postižením je ovlivněna jejich handicapem, což se projevuje, nejen v produktivitě práce, ale i v časté nemocnosti. Nicméně většina zaměstnanců se zdravotním postižením se snaží svůj handicap nevnímat jako omezení. Loajalitou a pracovním elánem se snaží vynahradit zaměstnavateli snížení pracovního uplatnění, čehož si vážíme. Rádi bychom do budoucna změnili vnímání využívání náhradního plnění jako smysluplnou činnost, která přinese pro obě strany užitek. Když si od nás formou náhradního plnění odeberete výrobky nebo služby, naši handicapovaní zaměstnanci budou mít práci a my dohlédneme, aby byla kvalitní se zaměřením na detaily a cenu.

Náhradní plnění není pro nás pouze "jakási berlička" pro udržení zákazníka. Chceme být spolehlivým obchodním partnerem k vaší spokojenosti a rozvíjet vzájemnou spolupráci.

Podmínky pro nás, zaměstnavatele osob zdravotně postižených, se ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí neustále zhoršují. Pro čerpání finanční podpory ze strany státu, jsou zákonodárci vymýšleny stále nové a nové omezení proto, abychom dosáhli na čerpání prostředků ze státního rozpočtu. Stát nemá peníze a jedinou šancí pro nás je smysluplná práce, kterou od vás dostaneme.  

Kalkulačka náhradního plnění

Spočítejte si, kolik můžete ušetřit při odběru zboží a služeb s náhradním plněním oproti odvodu do státního rozpočtu.CELKEM povinnost zaměstnat OZP?